ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 4/2018)

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά. Έχοντας υπόψη: Το άρθρ. 46 τουν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α ́) Την υπ’ αριθ. 10931/21-2-2018 (ΑΔΑ: 7Χ7ΗΟΠ1Υ-ΛΥΒ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σεσυνδυασμό με την 23/30.10.2018 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου […]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 3/2018)

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του για την Κεντρική του Υπηρεσία και τους περιφερειακούς τομείς του, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και […]

Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018

 Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει σήμερα 15.06.2018 και λήγει στις 24.06.2018. Συνολικά οι πίνακες: 201 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (1) 201 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (3) 202 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 203 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (1) 203 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (3) 204 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (1) 204 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (3) 205 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (1) 205 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (3)  

Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών. (Νέα Φάση Β’ – 2018)

«Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΝΕΑ ΦΑΣΗ Β΄-2018)” Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά (οδός 26ης Οκτωβρίου αριθ. 43 -Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 520681), από την αρμόδια επιτροπή, στις 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης […]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 2/2018)

Ανακοίνωση Πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Για το Παράρτημα Ανακοινώσεων πατήστε εδώ Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ Για την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πατήστε εδώ Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ πατήστε εδώ Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ […]

Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2018)

«Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2018)” Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά (οδός 26ης Οκτωβρίου αριθ. 43 -Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 520681), από την αρμόδια επιτροπή, στις 29 MAIOY 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). […]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 1/2018)

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του για την Κεντρική του Υπηρεσία και τους περιφερειακούς τομείς του, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων […]

«Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2018)»

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Τομέα Λαγκαδά (οδός Λουτρών αριθ. 59 – έναντι Κέντρου Υγείας Λαγκαδά, τηλ. 23940 22325) από την αρμόδια επιτροπή, στις 13 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).