ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 4/2018)

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά. Έχοντας υπόψη: Το άρθρ. 46 τουν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α ́) Την υπ’ αριθ. 10931/21-2-2018 (ΑΔΑ: 7Χ7ΗΟΠ1Υ-ΛΥΒ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σεσυνδυασμό με την 23/30.10.2018 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου […]