ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 2/19)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 2/19) Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.Έχοντας υπόψη 1.     Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄) 2.     Την υπ’ αριθ. 1152/14-01-2019 (ΑΔΑ: Ω2Υ0ΟΡ1Υ-87Σ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ 3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε συνδυασμό με την 6/19.03.2019  απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.               […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ  1/2019 Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 2.3.2019 και λήγει στις 12.3.2019 Συνολικά οι πίνακες: Κωδικός θέσης 101 – ΠΕ Διοικητικών ή Οικονομικών (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 102 – ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 103 – ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 104 – ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών (Γιαννιτσά) Κ ωδικός θέσης […]