ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ


ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‐ ΛΑΓΚΑΔΑ
www.goev‐ptl.gr


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ,
ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
2


1. Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν εγχειρίδιο εκδίδεται και τροποποιείται με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού κι εφαρμόζεται για την κίνηση, συντήρηση και ασφάλεια των υπηρεσιακών αυτοκινούμενων ΜΜ που ανήκουν, παραχωρούνται ή μισθώνονται από το ΓΟΕΒ και αφορά όσους (μέλη ΔΣ, τακτικούς ή εποχικούς υπαλλήλους και τρίτους) τα οδηγούν.
2. Ορισμοί
i.
(α) Μηχανοκίνητα μέσα (ΜΜ): Για τις ανάγκες του παρόντος, ως τέτοια νοούνται τα επιβατηγά και φορτηγά αυτοκίνητα, τα δίκυκλα (μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες) και τα μηχανήματα έργων παντός τύπου είτε ιδιοκτησίας του Οργανισμού είτε παραχωρημένα ή μισθωμένα από αυτόν.
ii.
(β) Οδηγός: είναι ο τακτικός ή εποχικός υπάλληλος του Οργανισμού ή άλλου Ο.Ε.Β. ή άλλης υπηρεσίας ή φορέα του Δημοσίου που με βάση τις κείμενες διατάξεις κατέχει προβλεπόμενη θέση με ειδικότητα οδηγού (ή χειριστή, προκειμένου για μηχανήματα έργων) με ισχύον δίπλωμα οδήγησης, αλλά και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο κατ’ εξαίρεση, παρέχεται η άδεια ή η έγκριση για οδήγηση ΜΜ του Οργανισμού και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια αυτή.
3. Τοποθέτηση και χρέωση ΜΜ
i.
Τα ΜΜ της Κεντρικής Υπηρεσίας ανήκουν στη δύναμη του Μηχανολογικού Τμήματος. Όλα τα υπόλοιπα ΜΜ χρεώνονται στη δύναμη των Τομέων ή των Τμημάτων του Οργανισμού με απόφαση του ΔΣ, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή και πρόταση των οικείων Προϊσταμένων.
ii.
Υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία και συντήρηση κάθε ΜΜ του Οργανισμού είναι αφενός ο προϊστάμενος του Μηχανολογικού Τμήματος ή ο οικείος Τομεάρχης και αφετέρου ο/οι οδηγό/οδηγοί αυτών. Ο ορισμός των οδηγών που κατέχουν θέση με ειδικότητα ως υπευθύνων για ορθή λειτουργία και συντήρηση των ΜΜ πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή έπειτα από εισήγηση των οικείων Προϊσταμένων (Τμηματάρχης Μηχανολογικού Τμήματος ή ο οικείος Τομεάρχης) που κοινοποιείται στο Μηχανολογικό Τμήμα για την τήρηση σχετικού αρχείου. Για τους υπόλοιπους οδηγούς εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της περ. (β) του επόμενου άρθρου.
iii.
Είναι δυνατή η ανάθεση της ευθύνης για την ορθή λειτουργία και συντήρηση ΜΜ και σε διοικητικούς υπαλλήλους με αιτιολογημένη απόφαση Διευθυντή, κατόπιν εισήγησης του οικείου Προϊσταμένου, εφόσον όμως αυτοί είναι εφοδιασμένοι με αντίστοιχη άδεια οδήγησης.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
3
4. Κανόνες ορθής χρήσης και κυκλοφορίας
Η χρησιμοποίηση όλων των ΜΜ γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και μόνο των λειτουργικών και υπηρεσιακών αναγκών του ΓΟΕΒ εντός των ορίων της διοικητικής του περιφέρειας.
Εξαίρεση: Επιτρέπεται η κίνηση εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας του ΓΟΕΒ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, (πλην εκτάκτων περιπτώσεων για τις οποίες έχει προηγηθεί ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΔΣ).
Απαγορεύεται ρητά:
(α) Η μεταφορά προσώπων, εξοπλισμού και αντικειμένων άσχετων προς το αντικείμενο δραστηριότητας, τις λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού και την εκάστοτε υπηρεσιακή αποστολή του οχήματος. Για τη μετακίνηση ιδιωτών για υπηρεσιακούς λόγους (όπως π.χ. του νομικού συμβούλου του Οργανισμού ή παραγωγού για υπόδειξη θέσης αγροτεμαχίου επί αγροζημίας), πέραν των εκλεγμένων αντιπροσώπων των ΤΟΕΒ και των αναπληρωτών τους στο ΔΣ του ΓΟΕΒ, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή που αναγράφεται με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου στην αντίστοιχη «Διαταγή πορείας» / «Δελτίο κίνησης».
(β) Η χρήση ΜΜ από άλλον, χωρίς αντίστοιχη άδεια των οργάνων του Οργανισμού (εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό ή από αυτόν στον οποίο κατ` εξαίρεση παρασχέθηκε, από την αρμόδια υπηρεσία με μέριμνα του Οργανισμού, άδεια για οδήγηση υπηρεσιακού ΜΜ).
Για την έκδοση άδειας κατ’ εξαίρεση οδήγησης, απαιτείται αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή προκειμένου για υπαλλήλους του Οργανισμού ή του ΔΣ, κατόπιν πρότασης του Διευθυντή, σε κάθε άλλη περίπτωση.
(γ) Η κίνηση των ΜΜ τις μη εργάσιμες ημέρες (Κυριακή, αργίες) και ώρες (από 22:00 μέχρι την ανατολή του ηλίου) εκτός αν υφίστανται επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την εξαίρεσή τους από τον περιορισμό αυτό και πάντοτε με έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας εφόσον απαιτείται.
Εξαίρεση: Κατά την αρδευτική περίοδο, όπως αυτή ορίζεται χρονικά στον Κανονισμό Άρδευσης του Οργανισμού ή με απόφαση του ΔΣ, επιτρέπεται, η κατ’ εξαίρεση κίνησή τους σύμφωνα με τους όρους του επόμενου άρθρου, όλο το εικοσιτετράωρο, λόγω της αδιάλειπτης λειτουργίας των έργων.
(δ) Η οδήγηση άλλου υπηρεσιακού ΜΜ από αυτό/αυτά που αναφέρει η άδεια κατ’ εξαίρεση οδήγησης.
Εξαίρεση: Στις περιπτώσεις (γ) και (δ) για αντιμετώπιση επειγόντων κι εκτάκτων περιστατικών (π.χ. πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, παρακώλυσης της ομαλής ροής υδάτων
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
4
λόγω πτώσης ογκωδών αντικειμένων), εφόσον προηγηθεί ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΔΣ.
5. Προϋποθέσεις νόμιμης κυκλοφορίας
Για τη νόμιμη κυκλοφορία όλα τα ΜΜ πρέπει να φέρουν:
(α) «Διαταγή πορείας» / «Δελτίο κίνησης». Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων εξαιρέσεων, όσον αφορά την εντολή μετακίνησης, κάθε ΜΜ για να κυκλοφορεί νόμιμα, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με «Διαταγή πορείας» / «Δελτίο κίνησης», που συντάσσονται νομότυπα από τον/τους οδηγό/οδηγούς και τηρούνται με ευθύνη του Μηχανολογικού Τμήματος. Σε περίπτωση που υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή για συνεπιβαίνοντες ιδιώτες, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. (α) της παρ. 1 του άρ. 4 του παρόντος, αυτοί πρέπει να αναγράφονται στα έντυπα αυτά. Για το προσωπικό υπαίθρου (υδρονομικό προσωπικό και προσωπικό αντλιοστασίων) που εργάζεται υπό καθεστώς απλής ετοιμότητας ή με διακεκομμένο ωράριο, η αυθημερόν «Διαταγή πορείας» / «Δελτίο κίνησης» καλύπτει όλες τις μετακινήσεις της ημέρας. Σε περίπτωση μεσολάβησης αργιών, η «Διαταγή πορείας» / «Δελτίο κίνησης»της τελευταίας εργάσιμης ημέρας, καλύπτει όλες τις απαραίτητες κινήσεις μέχρι την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.
(β) Διακριτικά γνωρίσματα: Τα επιβατηγά και φορτηγά αυτοκίνητα πρέπει να φέρουν τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις εξωτερικά διακριτικά γνωρίσματα του Οργανισμού, δηλ. έγχρωμη λωρίδα 10 εκατοστών (κίτρινη), τις καθορισμένες ειδικές πινακίδες και την πρέπουσα ένδειξη στις δύο πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου. Τα δίκυκλα και τα μηχανήματα έργων φέρουν ευκρινή σήμανση με τον λογότυπο του ΓΟΕΒ. Από τα δίκυκλα, τα μοτοποδήλατα φέρουν καθορισμένες συμβατικές πινακίδες.
6. Στάθμευση υπηρεσιακών ΜΜ.
Τα υπηρεσιακά μηχανοκίνητα μέσα πρέπει να σταθμεύουν ή διανυκτερεύουν σε δημόσιους, ασφαλείς ή φυλασσόμενους χώρους και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στο πλησιέστερο προς την κατοικία του οδηγού, Αστυνομικό Τμήμα.
Η στάθμευση ή η διανυκτέρευση υπηρεσιακού ΜΜ σε άλλο χώρο απαγορεύεται και θα ελέγχεται αυστηρά, ως πειθαρχικό παράπτωμα.
Εξαίρεση: Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που ισχύουν στον Οργανισμό (θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο, μακριά από κατοικημένες περιοχές), επιτρέπεται η στάθμευση ή η διανυκτέρευση ΜΜ στην οικία του οδηγού, με απόφαση του ΔΣ κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή και έπειτα από αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το μηχανοκίνητο μέσο. Η απόφαση κοινοποιείται στην εποπτική υπηρεσία του Οργανισμού.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
5
7. Ευθύνες οδηγών υπηρεσιακών μηχανοκίνητων μέσων
1. Για την προσήκουσα εφαρμογή και τήρηση των ρυθμιστικών κανόνων χρήσης κίνησης και κυκλοφορίας των ΜΜ, ευθύνη φέρουν οι οδηγοί αυτών.
2. Οι οδηγοί οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις για τη νόμιμη χρήση και κίνηση των υπηρεσιακών ΜΜ που επιβάλλονται από τους σχετικούς νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους.
Τέτοιες υποχρεώσεις τους είναι, πέρα απ’ αυτές που αναγράφονται ανωτέρω, ιδίως:
(α) Να μην εκτελούν εντολές προς κίνηση των ΜΜ τους που δίνονται από αναρμόδια πρόσωπα ή προφανώς αντιβαίνουν στους περιορισμούς και απαγορεύσεις που επιβάλλονται από τους παραπάνω κανόνες ασφαλούς χρήσης, κίνησης και κυκλοφορίας υπηρεσιακών μηχανοκίνητων μέσων.
(β) Να μην αρνούνται αλλά να διευκολύνουν τον έλεγχό τους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να παρέχουν τα ακριβή στοιχεία εφόσον ζητηθούν.
(γ) Να φροντίζουν για την απαρέγκλιτη τήρηση των θεσπισθέντων ορίων κατανάλωσης καυσίμων και την υλοποίηση του περιορισμού κίνησης των ΜΜ.
(δ) Σε περίπτωση ατυχήματος, να αναγγέλλουν το ατύχημα στην αρμόδια αστυνομική Αρχή, και να υποβάλλουν αυθημερόν έγγραφη δήλωση για το ατύχημα στον Οργανισμό, και σε κάθε περίπτωση, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
(ε) Να τηρούν τις απαγορεύσεις για χρήση οινοπνευματωδών ουσιών και για χρήση κινητών τηλεφώνων σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα.
(ζ) Να τηρούν απαρέγκλιτα όλες τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ιδιαίτερα σημειώνεται ότι η διαπιστούμενη παράβαση του Κ.Ο.Κ. από οδηγό υπηρεσιακού αυτοκινήτου αυτή και μόνο, συνεπάγεται την πειθαρχική του δίωξη κατά τις διατάξεις του πειθαρχικού Δικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην τήρηση των ορίων ταχύτητας και στη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας (ζώνη ασφαλείας, κράνος κ.ά.)
(η) Να τηρούν όλα τα παραστατικά της νόμιμης κυκλοφορίας του ΜΜ (όπως «Διαταγή πορείας» / «Δελτίο κίνησης», άδεια κυκλοφορίας, αποδεικτικό καταβολής τελών κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο, δίπλωμα οδήγησης, απόφαση κατ’ εξαίρεση οδήγησης κ.ά.) εντός αυτού.
(θ) Να τηρούν το ΜΜ που χρησιμοποιούν σε καλή κατάσταση (περιοδικός εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός) και με επάρκεια καυσίμου μετά την εκτέλεση της δικής τους υπηρεσίας. Όταν κάποιο ΜΜ χρησιμοποιείται από κοινού, τις υποχρεώσεις αυτές έχουν όλοι οι οδηγοί.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
6
(ι) Να συμμορφώνονται με τις διαταγές του Οργανισμού, τις υποδείξεις του οικείου Προϊσταμένου και τις παρατηρήσεις του Τεχνικού Ασφαλείας.
(κ) Να μεριμνούν για τη διατήρηση σε ισχύ του αντίστοιχου, για το υπηρεσιακό ΜΜ που χρησιμοποιούν, διπλώματος οδήγησης (καθώς και την έγκαιρη ανανέωσή του).
(λ) Να μεριμνούν, για την τακτική συντήρηση του ΜΜ που χρησιμοποιούν, σε συνεργασία με το Μηχανολογικό Τμήμα και να ενημερώνουν εγκαίρως τον οικείο Προϊστάμενο για τον προγραμματισμό των εργασιών του τελευταίου.
3. Οι οδηγοί ελέγχονται από τον οικείο Προϊστάμενο ακόμα και για ελαφρά αμέλεια για φθορές ή βλάβες που προκαλούνται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τη στάθμευση των ΜΜ που οδηγούν.
Όταν το ΜΜ το οδηγούν περισσότεροι, οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά, την κατάσταση που το παραλαμβάνουν και πριν το οδηγήσουν να ενημερώνουν άμεσα τον οικείο Προϊστάμενο, αν διαπιστώνουν κάποια φθορά ή βλάβη. Σε διαφορετική περίπτωση καθίστανται συνυπεύθυνοι.
Σε περίπτωση που η μεταχείριση του ΜΜ υπερβαίνει την επιμέλεια της συνήθους χρήσης, μπορεί να καταλογίζονται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου στους οδηγούς φθορές ή βλάβες που προξενούν οι ίδιοι ή καθίστανται συνυπεύθυνοι γι’ αυτές. Κατά της απόφασης του Προϊστάμενου που κοινοποιείται στο Γραφείο Διευθυντή και το Οικονομικό και Μηχανολογικό Τμήμα, ο οδηγός έχει δικαίωμα ένστασης που αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής και η οποία κατατίθεται επί αποδείξει στο Διοικητικό Τμήμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από τον καταλογισμό, η οποία κρίνεται τελεσίδικα από το Διευθυντή και κοινοποιείται στο Οικονομικό Τμήμα. Μετά την άπρακτη πάροδο της δεκαπενθήμερης προθεσμίας ή την επικύρωση της πράξης του Προϊστάμενου από το Διευθυντή, το Οικονομικό Τμήμα μεριμνά για τον καταλογισμό της δαπάνης στον υπαίτιο και την ενημέρωση αρχείου τέτοιων πράξεων.
8. Ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες
1. Όσοι δεν τηρούν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους διαπράττουν το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 5 κι επόμενα του ν.δ. 2396/1953 ειδικό αδίκημα και δικάζονται σύμφωνα με το νόμο αυτό.
2. Ανεξάρτητα από την ποινική δίωξη, η μεν παράβαση των ανωτέρω νόμιμων υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, οι δε υπαίτιοι θα τιμωρούνται, εφόσον είναι υπάλληλοι, με τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στον Κ.Ε.Υ. του Οργανισμού.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
7
9. Πρόνοιες
Για την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου κρατικών αυτοκινήτων (περιλαμβανομένων των δικύκλων, όχι όμως των μηχανημάτων έργων) του Οργανισμού και τη νόμιμη κυκλοφορία (π.χ. ασφαλιστήρια συμβόλαια, άδειες κυκλοφορίας, άδεια κατ’ εξαίρεση οδήγησης κ.ά.) όλων των ΜΜ του Οργανισμού, ορίζεται υπεύθυνος υπάλληλος με απόφαση του Διευθυντή.
Το Μηχανολογικό Τμήμα παρακολουθεί, σε συνεργασία με τις επιμέρους οργανικές δομές του Οργανισμού και δη τους Τομείς της Περιφερειακής Υπηρεσίας, τα της περιοδικής συντήρησης και καλής χρήσης των ΜΜ και τηρεί αρχείο για ό,τι αφορά τα θέματα της νόμιμης κυκλοφορίας αυτών (τέλη κυκλοφορίας, δελτία κίνησης, διαταγές πορείας, τακτική συντήρηση κ.ά.)
10. Κοινοποιήσεις
Με μέριμνα των Προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων του Οργανισμού για τα μηχανοκίνητα μέσα της περιοχής δικαιοδοσίας τους, όλοι οι ‐με οποιαδήποτε ιδιότητα και σχέση εργασίας ή απασχόλησης‐ οδηγοί, πριν οδηγήσουν υπηρεσιακό ΜΜ που ανήκει ή παραχωρήθηκε ή μισθώθηκε από τον ΓΟΕΒ, λαμβάνουν γνώση του παρόντος υπογράφοντας σε σχετική κατάσταση (και με παράδοση σε αυτούς φωτοαντιγράφου), ενώ δίπλα στην υπογραφή τους αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό, τον τύπο και τον κυβισμό του ΜΜ που πρόκειται να οδηγούν. Η κατάσταση αυτή με τις υπογραφές τηρείται ανά Τομέα στο αρχείο του Μηχανολογικού Τμήματος του Οργανισμού, αντίγραφο δε αυτής παραμένει στον οικείο Τομέα για τα ΜΜ της δύναμής του.
Τ Ε Λ Ο Σ


Posted in Ανακοινώσεις.