ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 1/19)


Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.

Έχοντας υπόψη

  1. 1.     Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄)

    2.     Την υπ’ αριθ. 1152/14-01-2019 (ΑΔΑ: Ω2Υ0ΟΡ1Υ-87Σ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ

    3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε συνδυασμό με την 3/29.01.2019  απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

                                         Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ένα (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας).

Για την ανακοίνωση πρόσληψης 2019/260(159)/ΣΟΧ 1/2019 πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΣΟΧ ΓΟΕΒ πατήστε εδώ

Για το παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ (Α1) πατήστε εδώ

Για το παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας (Α2) πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:  Τρίτη  12. 02. 2019 (15:00)


Posted in Προκηρύξεις.