ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 2/19)


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 2/19)

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.Έχοντας υπόψη

1.     Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄)

2.     Την υπ’ αριθ. 1152/14-01-2019 (ΑΔΑ: Ω2Υ0ΟΡ1Υ-87Σ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ

3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε συνδυασμό με την 6/19.03.2019  απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

                                         Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας).

Για την ανακοίνωση πρόσληψης 2019/912(579)/ΣΟΧ 2/2019 πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΣΟΧ ΓΟΕΒ πατήστε εδώ

Για το παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ (Α1) πατήστε εδώ

Για το παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας (Α2) πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:  Τρίτη  2. 04. 2019 (15:00)


Posted in Προκηρύξεις.