ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 3/19)


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 3/19)

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.Έχοντας υπόψη

1.     Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄)

2.     Την υπ’ αριθ. 1152/14-01-2019 (ΑΔΑ: Ω2Υ0ΟΡ1Υ-87Σ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ

3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε συνδυασμό με την 11/8.05.2019  απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

                                         Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας).

Για την ανακοίνωση πρόσληψης 2019/1701 (1056)/ΣΟΧ 3/2019που έλαβε ΑΔΑ: ΨΕΗΦ46ΨΧΛΗ-3ΥΜ  πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΣΟΧ ΓΟΕΒ πατήστε εδώ

Για το παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ (Α1) πατήστε εδώ

Για το παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας (Α2) πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:  Τρίτη  21. 05. 2019 (15:00)


Posted in Προκηρύξεις.