ΣΟΧ 4/2018


Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρ. 46 τουν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α ́)
  2. Την υπ’ αριθ. 10931/21-2-2018 (ΑΔΑ: 7Χ7ΗΟΠ1Υ-ΛΥΒ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ
  3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σεσυνδυασμό με την 23/30.10.2018 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι(16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας)

 

Για την ανακοίνωση πρόσληψης 2018/1758/ΣΟΧ 4/2018 πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα ΣΟΧ ΓΟΕΒ πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ (Α1) πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας (Α2) πατήστε εδώ.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:  Τρίτη  20-11-2018 (15:00)